Blijf op de hoogte
Geekster nieuwsbrief

Inschrijven

Wedstrijdreglement

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels rond de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Geekster organiseert via haar website, sociale media en andere kanalen.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen wonend op Belgisch en/of Nederlands grondgebied deelnemen aan een wedstrijd van Geekster, met uitzondering van de Geekstercrew, hun directe familieleden tot in de tweede graad (wonend op hetzelfde adres) en hun partners (zelfs indien zij niet op hetzelfde adres wonen). Indien deze personen toch deelnemen aan de wedstrijd, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. Bij twijfel over de verwantschap tussen de Geekstercrew en de deelnemers is de beslissing van Geekster bindend.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Geekster ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Geekster voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. Indien de deelnemer als winnaar geselecteerd wordt voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten in dezelfde maand worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Geekster enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Geekster om toepassing te maken van artikel 7.1.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.5 Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.

Geekster behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname aan de betrokken of andere wedstrijden.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. Als meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. In het geval de wedstrijd een inspanning via sociale media betreft, zoals bijvoorbeeld het delen van een link, voorzien van persoonlijke aanvulling, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze inspanning volledig doorlopen hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Geekster in functie van de door hen vooropgestelde beoordelingscriteria. Dit kan zowel intern gebeuren als via een publieke stemming via de socialemediakanalen van Geekster. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng verleent de deelnemer Geekster de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Geekster en op andere online kanalen om onder de redactionele verantwoordelijkheid van Geekster te verwerken.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Prijzen (zowel fysieke als digitale) die je via Geekster wint, mag je niet aan anderen doorverkopen.

4.2. Geekster kan op elk ogenblik om praktische of inhoudelijke redenen een prijs wijzigen.

4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Geekster de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

5. Aansprakelijkheid van Geekster

5.1 Geekster is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Geekster is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Wanneer de deelnemer niet binnen een redelijke termijn van 14 kalenderdagen reageert op de vraag naar contactgegevens, kan Geekster de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de deelnemer een adres opgeeft dat niet op Belgisch of Nederlands (met uitzondering van de overzeese gebieden) grondgebied ligt, behoudt Geekster zich het recht voor om een alternatief adres te vragen, dan wel een bijdrage in de verzendkosten.

5.3 Geekster is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Geekster niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Geekster niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan Geekster de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij de vereiste (bevestigings)formaliteiten niet vervult binnen de voorziene periode, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs en kan Geekster de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Geekster.

5.5 Indien Geekster genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Geekster hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Geekster is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Geekster kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die Geekster over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt noch gebruikt.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Geekster alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Geekster hen kan filmen of fotograferen voor een reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Geekster houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Geekster zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – van Geekster uit te sluiten.

Geekster behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Geekster geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Geekster of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Geekster te worden gelezen als verwijzend naar zowel Geekster als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Geekster aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Geekster in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien het vereist is, kan Geekster dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Geekster en kan daar desgewenst worden afgedrukt.